Montáž okien a dverí

Správna montáž plastových okien a dverí

 

Ak ste sa už zorientovali v technických parametroch okien ako súčiniteľ prechodu tepla ( čím nižšia hodnota, tým lepšie vlastnosti ) alebo zvukový útlm ( čím vyššia hodnota, tým lepšie vlastnosti ), je potrebné zdôrazniť, že tieto dôležité technické parametre do veľkej miery ovplyvňuje kvalita montáže a tesnenia pripojovacej škáry. Ako je to v praxi? Ak chcete mať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla a zvukového útlmu nielen v technickom liste, ale aj skutočnosti po osadení okna, tak kľúčovým faktorom je výber tesniacich materiálov pripojovacej škáry a ich správna montáž. Je logické, že tepelnoizolačné vlastnosti a zvukovoizolačné vlastnosti tesniacich materiálov by mala mať minimálne rovnaké parametre ako samotné okno. Túto zásadu predpisuje aj viackrát spomínaná norma STN 733134. Až po jej splnení môžete tvrdiť, že doma máte okná s hodnotou U napríklad 0,8 a so zvukovým útlmom napríklad 45 dB. Postup správnej montáže nájdete v ďalších riadkoch.

PRÍPRAVA OSTENIA

Pri výmene okien na stavbách je potrebné myslieť na viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú prípravu ostenia:

 1. Nerovnosť podkladu – Stavebný otvor by mal byť pred montážou okna čo najrovnejší s minimálnymi nerovnosťami. Pri realizácií stavebného otvoru nie sú povrchy ostenia vždy rovné, prebytočné výčnelky je nutné odstrániť, prípadné dutiny je potrebné vyplniť a vyspraviť. Pri tehlách s perom a drážkou je nutné drážky vyspraviť maltovou zmesou.
 2. Pevnosť podkladu – Podklad musí byť pri montáži okna pevný, to znamená, že sa nesmie drobiť alebo iným spôsobom degradovať. Predísť drobeniu môžeme napríklad penetrovaním alebo spevnením podkladu pomocou lepiacej malty.
 3. Únosnosť podkladu – Tento parameter je nutné dodržať hlavne pri podparapetnej konštrukcií steny, ktorá bude prenášať zaťaženie okna. Ak podklad nie je dostatočne únosný, je potrebné ho spevniť, alebo zabezpečiť tak, aby dokázal preniesť zaťaženie okna – buď rôznymi maltami, alebo vhodnou sanáciou podparapetného muriva. Sanácia môže byť kompletná, tzn. že podparapetné murivo sa nanovo vymuruje dostatočne pevnými tvárovkami alebo dodatočne sa vystuží pomocou mált a oceľovej výstuže.
 4. Čistota podkladu – Poklad musí byť pre osadením okna zbavený nečistôt, ako sú prach, mastnota, rôzne nečistoty, pleseň alebo huby. Ostenie sa očistí vyzametaním, hrubšie nečistoty sa môžu zoškrabať, zbrúsiť alebo odstrániť pomocou tlakovej vody. Odstraňovanie hôb a plesní je možné robiť rôznymi chemickými prípravkami na ich odstraňovanie.
 5. Vlhkosť podkladu – Pred osadením okien musí byť v konštrukcií, do ktorej bude vsadené okno, zabezpečená čo najnižšia vlhkosť. Vlhkosť v murive obsahuje každá novostavba, ktorá sa zretím stavby postupne vyparuje. S takouto vlhkosťou nič nenarobíme. Ak je však v oblasti okna nejaká porucha a priestor okolo stále vlhne, je potrebné nájsť príčinu vlhnutia a následne vhodným sanačným systémom chybu opraviť.

OSADENIE OKNA

Dvakrát meraj a jedenkrát rež platí všade a najmä v stavebníctve, kde sa častokrát meria spôsobom „cól sem, cól tam“. Dôležitým krokom pri výrobe okna je zameranie okenného otvoru. Treba brať do úvahy typ okna, spôsob osadenia do otvoru a typ tesnenia pripojovacej škáry. Rozmery okna by mali byť vždy o niečo menšie ako je stavebný otvor, aby zostal priestor na dilatáciu v dôsledku tepelnej rozťažnosti okna. Minimálna škára medzi rámom okna a murivom by mala byť 1 cm. Pre škáru väčšiu ako 5 cm je výstižnejšia názov „diera“. V tomto prípade je potrebné chýbajúce objemy domurovať, alebo omietnuť maltou pre väčšie hrúbky, čím sa pripraví povrch pre správnu montáž okna a tesniacich pások.

Okrem rozmerov okna a okenného otvoru netreba zabúdať ani na polohu okna, kde môžete mať okno osadené na hrane otvoru, predsadené alebo zapustené. Takisto je potrebné prispôsobiť polohu okna očakávanej hrúbke zateplenia. Týka sa to novostavieb aj očakávaných rekonštrukcií.

Na uchytenie okenného rámu do muriva sa používajú rôzne kotviace prvky. Rozlišujeme 2 typy kotvenia: skrutkou priamou cez rám, alebo rôzne kotviace plechy a konzoly. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody a ich použitie je veľakrát len preferenciou montážnika na základe pozitívnych praktických skúseností. Pri montáži priamo cez rám sa používajú plastové či kovové hmoždinky ( priemer 6 až 10 mm ), alebo samozávrtné skrutky, takzvané „turbošróby“. Každé vŕtanie do rámu potenciálne znižuje tesniace vlastnosti, narúša statiku rámu a vytvára pri priamom styku kovových prvkov tepelný most. Kotviace plechy neporušujú celistvosť rámu okna a pri správnom rozstupe umožňujú lepšiu dilatáciu okna. Na ich uchytenie sú ale potrebné ďalšie hmoždinky, väčšinou s menším priemerom. Veľmi populárne a používané sú natĺkacie hmoždinky. Druh podkladového materiálu určuje presný typ kotviaceho prvku. Samotná PUR pena nemôže byť používaná ako kotviaci prvok!

TESNENIE

Platná norma STN 733134 sa zaoberá správnym návrhom, osadením a utesnením výplní stavebných otvorov v obvodovom plášti budov, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných konštrukcií – inými slovami montážou okien, dverí a ich utesnením v stavebnom otvore. Ak máte vybrané parametre okna, mali by ste poznať aj správne riešenie tesnenia pripojovacej škáry.

PUR pena je výborným tepelným a zvukovým izolantom a taktiež okno pevne zafixuje v stavebnom otvore, avšak iba suchá izolácia dokáže dlhodobo zabezpečiť tepelnú pohodu. Mokrá izolácia sa mení na tepelný vodič. Preto by pena nemala zostať dlho odhalená. Podľa normy STN 733134 by sa malo tesnenie riešiť tromi tesneniami ( vonkajším, stredovým a vnútorným ), a tak by mali byť použité paropriepustné a paronepriepustné fólie.

MONTÁŽ NA TESNIACE FÓLIE a PÁSKY

Firma Tremco illbruck vyvinula kompletný okenný tesniaci systém označovaný i3, ktorý plní všetky požiadavky na úspory energie a tesnosť škáry. Materiály sú vrstvené v škáre v poradí, aby výsledkom bola celkom suchá, neporušená a funkčná škára počas všetkých ročných období a po celý čas života okien. Názov i3 napovedá, že škáru je možné rozčleniť do troch častí

 • Vonkajší uzáver
 • Funkčný úsek
 • Vnútorný uzáver

illbruck ME500 TwinAktiv je tesniaca fólia určená pre utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripojovacej škáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priestupnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu TwinAktiv EW je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov.

Hlavné prednosti:

 • • Jedna fólia pre interiér a exteriér
 • • pre vnútorné i vonkajšie utesnenie škáry jednou fóliou
 • • TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie pre všetky bežné tvary detailov
 • • premenlivá hodnota Sd
 • • záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie škáry

illmod Trio+ je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcu najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie škár. Páska, oproti pôvodnej variante nadobudla tvarové zmeny, čím bolo docielené širšieho využitia pre škáry v prostredí pasívnej a nízkoenergetickej výstavby a rekonštrukcií.

Hlavné prednosti:

 • Pre rýchlu montáž okien
 • využiteľnosť pre veľké rozpätie škár
 • rýchla inštalácia nezávislá na teplote
 • ideálna pre dilatačné škáry

illbruck